2017-01-02

Arbetsmiljöverket nöjd med åtgärder

Barn och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun fick i maj 2016 ett vitesföreläggande av Arbetsmiljöverket gällande brister i arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. I dagarna kom beskedet att Arbetsmiljöverket anser att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga och att de därmed avslutar ärendet. 

I juni 2015 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av arbetsmiljöarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetsmiljöverket pekade på ett antal brister med krav på åtgärder som kommunen var tvungen att genomföra.

Vitesföreläggande

Kommunen vidtog ett antal åtgärder och svarade Arbetsmiljöverket. Trots detta ansåg inte Arbetsmiljöverket att kraven på åtgärder uppfyllts och fattade, i maj 2016, beslut om föreläggande om vite.

Beslutet om vitesföreläggande omfattade följande brister:

  • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Genomförande av förbättringsåtgärder
  • Arbetsbelastning för rektorer

Bristerna åtgärdade

De åtalade bristerna har nu åtgärdats eller kommer att åtgärdas; det systematiska kvalitetsarbetet har följts upp och slutsatser har dragits utifrån svaren från rektorer och skyddsombud. Rektorernas arbetsbelastning har setts över. Bland annat har biträdande rektorer tillsatts och arbetsuppgifter omfördelats. En handlingsplan har upprättats för brister som inte kunnat åtgärdas.

Ärendet avslutat

I oktober 2015 skickade barn- och utbildningsförvaltningen svar till Arbetsmiljöverket om de vidtagna åtgärderna. Arbetsmiljöverket har nu återkommit med sitt svar. De bedömer åtgärderna som tillräckliga och avslutar därför ärendet utan ytterligare åtgärder

Publicerad 2017-01-02
av Anna Grunditz

Skriv ut