Särskola

Särskolan är en egen skolform för barn och ungdomar som inte klarar undervisningen och kunskapskraven i grundskolan eller gymnasieskolan för att de har en utvecklingsstörning. Det gäller också barn och ungdomar som fått en betydande eller bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Vuxna personer med utvecklingsstörning kan studera inom Särskild utbildning för vuxna. 

I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Målen i den obligatoriska särskolan sätts efter elevernas egna förutsättningar. Särskolan har samma läroplaner som grundskolan och gymnasieskolan men har egna kursplaner, program, mål och betygskriterier.

Granskad 2018-02-09
av Helena Bengtsson