Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Rektor för Tekniksektorn
Svante Leo
svante.leo@edu.varnamo.se

Rektor för Humanistsektorn
Inga-Lill Svanholm
inga‑lill.svanholm@edu.varnamo.se

Rektor för Entreprenörsektorn
Andreas Nelander
andreas.nelander@edu.varnamo.se

Rektor för Utvecklingssektorn
Viktor Radell
viktor.radell@edu.varnamo.se

Besöksadress
Prostgårdsvägen 3
331 83 Värnamo

Ekonomi, studiemedel, inackordering

Under gymnasietiden har du som studerar vanligtvis studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiehjälpen innehåller tre delar:

  • studiebidrag
  • extra tillägg
  • inackorderingsstöd

För att vara berättigad till studiehjälp ska heltidsstudier bedrivas, vilket innebär att eleven närvarar på de lektioner som finns på schemat.

Studiebidrag och eventuell bonus

Studiebidrag utgår automatiskt, dock längst till och med vårterminen det år den studerande fyller 20 år.

Bidraget betalas ut i 10 månader per läsår via bank, den sista bankdagen varje månad (september-maj).

Myndig elev får bidraget själv. För omyndig elev betalas bidraget ut till förälder/vårdnadshavare (i de flesta fall till modern).

För elever som ännu inte fyllt 16 år utbetalas barnbidrag till och med det kvartal eleven fyller 16 år. Kvartalet därefter erhålles studiebidrag.

Om en elev har 85 procents närvaro eller mer under hela läsåret, och erhåller alla sina utbetalningar från CSN, får eleven också en bonus i juni - ett helt studiebidrag till (1050 kr) - trots att terminen redan avslutats.

Extra tillägg

Utöver det generella studiebidraget kan CSN efter ansökan pröva om ett extra tillägg kan ges utifrån elevens och föräldrarnas ekonomiska förhållanden.

Inackorderingsstöd

Elever som bor och läser sin gymnasieutbildning på annan ort än i sin hemkommun, har möjlighet att söka inackorderingsstöd.

Ansökan måste avse minst fyra skolveckor i följd. Elev som erhållit busskort för dagliga resor men byter till bidragsberättigad inackordering på skolorten, måste omedelbart lämna tillbaka busskortet.

Inför varje nytt läsår ska ny ansökan lämnas. Ansökan lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen Värnamo kommun. Elever från annan kommun ska skicka ansökan till hemkommunen.

För höstterminen ska ansökan vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 31 december och för vårterminen senast 30 juni.

Studiemedel

Studiemedel kan du ansöka om hos CSN inför höstterminen det år du fyller 20 år. Fyll i ansökan på CSN:s hemsida innan vårterminens slut. Studiemedel innehåller två delar, en bidragsdel och en lånedel.

Bidragsdelen

Du får bidraget och inget skall betalas tillbaka. Vid terminsstart måste du skriva på en studieförsäkran som CSN antingen skickat till dig i ett brev, eller som du får skriva ut från CSN:s hemsida om du valt att ansöka med e-legitimation. Även skolan ska skriva på och stämpla studieförsäkran. Innan den är påskriven och inskickad till CSN utbetalas inga pengar.

Tilläggsbidrag

Tilläggsbidrag för studerande med barn kan sökas av studerande som samtidigt är vårdnadshavare.

Lånedelen

Om du behöver mer pengar till din försörjning kan du låna av CSN. Det du lånar ska du betala tillbaka efter du slutat gymnasiet. Om du avbryter dina studier kommer återkrav på pengar som utbetalats till dig för tid efter studieavbrottet, både bidragsdel och lånedel.

Tilläggslån

Du kan även välja olika tilläggslån.

Återbetalningsskyldighet

Vid studieavbrott, flyttning eller felaktig grund för bidrag, är bidragsmottagaren alltid återbetalningsskyldig. Gäller både studiehjälp och studiemedel.

Aktuella belopp

Besök gärna CSNs hemsida för att se beloppen för studiehjälp och studiemedel. Kontakta gärna skolans kuratorer om du har ytterligare frågor.

Bidrag för studier vid folkhögskola

Det finns även möjlighet att söka bidrag för studier vid folkhögskola. För att erhålla bidrag för utbildning vid folkhögskola ska eleven ha en ofullständig gymnasieutbildning dvs. gymnasieutbildningen är ej påbörjad eller avbruten. Studie/yrkesvägledning vid Finnvedens gymnasium/Vuxenskolan ska ha kontaktats för bästa utbildningsalternativ.

Senast granskad:
2019-10-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter