Gröndalsskolan

Gröndalsskolan är en 6-9 skola med integrerad grundsärskola. Här går cirka 550 elever. Vår skola är en öppen skola där vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna. Vår verksamhet bygger på förtroende och vi sätter eleven i centrum.

Gröndalsskolan - en skola för alla

Gröndalsskolan är uppdelad i fyra arbetslag: Grönt, Blått, Rött och Gult. I varje arbetslag ingår ämneslärare och elever från varje årskurs. Våra pedagoger är var och en mentor för en grupp om cirka 10-12 elever, vilka bildar klass tillsammans med ytterligare en grupp och dess mentor.

Normer och värden

Vi strävar efter att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att
ta till sig vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma
till uttryck i praktisk vardaglig handling. Vår önskan och förhoppning är
att varje elev, då de lämnar Gröndalsskolan och ger sig ut i livet, respekterar andra människors egenvärde och tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling.

Vår värdegrund

Alla ska känna sig trygga och trivas i skolan. Alla kan bidra till detta genom att visa hänsyn, uppföra sig väl och uppträda på ett vänligt sätt:

  • då samtalstonen är vänlig
  • då miljön är trivsam, stimulerande och lärande
  • då skolans lokaler och inredning hanteras varsamt
  • då skolans ordningsregler följs
  • då ingen utsätts för kränkningar eller mobbing
  • då ingen utsätts för svordomar eller annat nedsättande språkbruk
  • då ingen utsätts för hot eller våld.

Skola och hem

Vår förhoppning är att skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång kan skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens- och ungdomarnas utveckling och lärande. Minst en gång varje termin har läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ett samtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Granskad 2018-04-24
av Anna Grunditz