Värnamo kommuns logotyp

Vallens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling2019

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

Ansvariga för planen och ansvarig för att årets plan utvärderas är rektor, förskollärare och barnskötare.

Förskolan har två värdegrundsombud som är huvudansvariga för planen, Anneli Svensson och Amanda Hallqvist.

Planen gäller från 2019-06-01

Planen gäller till 2019-08-31

År 2019

Vår vision

På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dom är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. På vår förskola ska inget barn, personal eller vårdnadshavare bli diskriminerad, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska verksamheten utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar.

Var och en som arbetar inom förskolan ska befrämja respekten för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Att grundlägga och förankra de värden vårt samhälle vilar på. Förskolan ska ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö.

Förskolan har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, i detta ingår även värdegrundsarbete.

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument.

Verksamheten styrs av skollagen, arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och läroplanen.

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter(barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. (LpFö18, sid 5)

Barnens delaktighet

På småbarnsavdelningarna är det svårt att få barnen delaktiga verbalt. Vi pedagoger visar ändå i vårt förhållningssätt mot barnen hur man ska vara och göra för att visa respekt, empati mm.

Vi läser böcker som tar upp diskrimineringsgrunderna. Genom Statens kulturråd har vi fått tillfälle att beställa böcker på olika språk samt böcker som tar upp aktuella ämnen, tex mobbing.

Med de större barnen sker detta genom samtal och observationer samt egna val i olika aktiviteter som erbjuds under dagen. På avdelning 3 tänker vi att barnen ska få rita något till de olika diskrimineringsgrunderna. Tillsammans med barnen bestäms vilka regler som ska gälla på förskolan.

Vi vill synliggöra för barnen hur man respekterar och behandlar varandra. Alla barn ska känna sig delaktiga i arbetet kring likabehandling och hur man är en bra kompis.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Informera om likabehandlingsplanen vid inskolning.

Daglig föräldrakontakt.

Utvecklingssamtal.

Föräldraforum.

Föräldramöten.

Personalens delaktighet

Alla i personalgruppen har deltagit i arbetet genom diskussioner under arbetet med Likabehandlingsplanen och regelbundet SKA-arbete. Uppföljning sker varje månad på PK eller reflektionstid. Vad har vi gjort, hur långt har vi kommit och vad kan vi göra mer?

I början av varje termin gör vi en kartläggning av barngruppen för att se om vi behöver göra förändringar i förskolans miljö. Trygghetsvandringar.

Förskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen på olika sätt. Planen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förankring av planen

Vi presenterar planen på föräldramöten och vid inskolning. Planen finns tillgänglig i tamburen. Ta reda på om det finns vårdnadshavare som behöver tolk på möten.

Gå igenom planen på planeringsdagar och PK med personalen. Säkerställ att alla vet hur de förväntas agera vid till exempel ett misstänkt fall av trakasserier.

Planen förankras hos barnen genom samtal och genom personalens förhållningssätt som visar hur man genom omsorg om och hänsyn/respekt till andra människor skapar ett gott klimat i förskolan.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Arbetslagen har diskuterat planen på planeringsdagen och sedan har vi suttit en från varje avdelning och sammanställt ändringar och tillägg.

Barnen och vårdnadshavare har inte varit delaktiga.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

All pedagogisk personal.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Vi måste arbeta mer med att synliggöra planen och det vi gör. HUR syns det på våran förskola att vi arbetar efter denna.

Formulera tydliga mål och konkreta åtgärder så att de verkligen går att genomföra och utvärdera. Vi måste också tänka på att förankra vårt likabehandlingsarbete bättre hos barnen.

Vi har nu varit i våra nya lokaler i över två år, och har kommit långt i vår innemiljö, som hela tiden är föränderlig.

  1. Vi kartlägger regelbundet barnens trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen tillsammans med vårdnadshavarna, för att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  2. Vi använder kartläggningar av risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för att få kunskap om den aktuella situationen i verksamheten.
  3. Vi analyserar de genomförda kartläggningarna för att få kunskap om klimatet i förskolan samt risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  4. Vi formulerar konkreta och uppföljningsbara mål för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och planerar vilka insatser som ska genomföras för att nå målen.
  5. Vi dokumenterar målen och insatserna i förskolans plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi pedagoger kommer att lägga fokus på vårt värdegrundsarbete och kontinuerligt samtala, observera och intervjua barnen kring detta.

Verksamheten anpassas sedan efter vad vi hör och ser. Vi anser det är viktigt att alla har en lösningsfokuserad inställning i vårt värdegrundsarbete

Årets plan ska utvärderas senast

2019-08-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Diskussioner i arbetslaget på reflektionstiden samt hela förskolan på PK och planeringsdagar regelbundet under året.

Observationer och kartläggningar av barngruppen.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Amanda Hallqvist och Anneli Svensson