Värnamo kommuns logotyp

Plan för diskriminering och kränkande behandling Pepparmyntans förskola

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

Rektor, förskollärare och barnskötare.

Vår vision

På vår förskola ska alla barn och vuxna känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsolikheter, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn eller vuxen bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Planen gäller från

2018-01-26

Planen gäller till

2019-06-30

Läsår

2018/2019

Barnens delaktighet

Tillsammans med barnen gjort trivselregler. Genom samtal/intervjuer om värdegrunden.
Trygghetsvandringar.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi informerar om vår plan på föräldramöten.
Genom utvecklingssamtal och daglig föräldrakontakt. Planen finns tillgänglig i avdelningspärm.

Personalens delaktighet

Diskussioner och reflektioner i arbetslagen och på APT. Att under året utvärdera, åtgärda och upprätta ny likabehandlingsplan.

Förankring av planen

Värdegrundsarbete med barnen. Förankras hos personalen på APT. Planen presenteras för föräldrar på föräldramöte och finns tillgänglig i tamburen på varje avdelning.
Förankring hos övriga yrkeskategorier.


Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Resultat diskuterades och utvärderades på APT, SKA-dagar och planeringsdag.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Rektor och pedagogisk personal.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Vi fortsätter att arbeta för att få barn och föräldrar delaktiga i värdegrundsarbetet.

Vårt arbete med normkreativt tänkande har resulterat i en större öppenhet för olikheter.

Vi har inkluderat all personal/ny personal i arbetet med värdegrundsfrågor.

Vi har arbetat med att inkludera alla diskrimineringsgrunder.

Vi har öppna diskussioner i arbetslagen.


Årets plan ska utvärderas senast

2019-06-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Pedagogiska dokumentationer

Kartläggningar

Föräldraenkäter
Diskussioner i arbetslaget och på APT
SKA-dagar/planeringsdag

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Rektor och pedagogisk personal på Pepparmyntan


Främjande insatser

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen

Kön

Mål och uppföljning

Alla skall trivas och känna sig trygga på förskolan.

Diskriminering och kränkande behandling ska inte förekomma på vår förskola.

Insats

Vi arbetar aktivt med personalens och barnens förhållningssätt för att säkra ett gott klimat bland både barn och vuxna.

Arbeta aktivt med att skapa trivsel och god stämning i våra arbetslag.

Böcker som behandlar värdegrunden. Te x kompisböckerna, "Vem"-böckerna.

Normkreativ teater för barn.

Barnkonventionen-plansch.

Kompistavla/kompisträd - Barnens egna tankar om hur vi vill vara mot varandra.

Vi börjar våra APT med att lyfta något positivt och håller en god struktur.

Träffar mellan husen och avdelningarna.

Närvarande pedagoger.

Samverkan med specialpedagog.

Ansvarig

Alla

Datum när det ska vara klart

Uppdateras löpande årligen

Namn

Främja likabehandling oavsett kön

Områden som berörs av insatsen

Kön

Mål och uppföljning

Vi behandlar alla likvärdigt oavsett kön, både barn och vuxna.

Insats

Vi har en verksamhet som erbjuder alla lika valmöjligheter.

Normkrativ teater för barn.

Vi arbetar aktivt med vårt förhållningssätt.

PUT.

Litteratur.

Öppna diskussioner i arbetslagen och i barngruppen.

Närvarande pedagoger.
Barnkonventionen-plansch

Ansvarig

Alla

Datum när det ska vara klart

Löpande

Namn

Främja likabehandling oavsett könsidentitet.

Mål och uppföljning

Alla ska få ett likvärdigt bemötande oavsett könsidentitet eller könsuttryck, både barn och vuxna.

Insats

Normkreativ litteratur riktad till både barn och vuxna.

Vi arbetar aktivt med vårt förhållningssätt.

Normkrativ teater för barn.

Barnkonventionen-plansch

PUT.

Litteratur.

Öppna diskussioner i arbetslagen och i barngrupperna.

Närvarande pedagoger.

Ansvarig

Alla

Datum när det ska vara klart

Löpande

Namn

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet.

Områden som berörs av insatsen

Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Att hjälpa alla att känna stolthet över sig själva, sitt ursprung och sin etniska tillhörighet.

Insats

Vi förmedlar aktivt till barnen att olika är bra.
Modersmålspedagoger kommer till förskolan och stärker barnen i deras kulturella identitet.
Familjetavlan.

Barnkonventionen-plansch
Öppna diskussioner i arbetslagen.
Närvarande pedagoger.

Ansvarig

Alla

Datum när det ska vara klart

Arbetet fortgår löpande

Namn

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Barnen blir bekräftade i sin egen tro eller icke tro och görs medvetna om att det finns olika sätt att tro/inte tro.

Föräldrar ska känna sig trygga i att deras barn blir likvärdigt bemötta oavsett ev religionstillhörighet.

Medarbetare ska känna sig trygga i att de blir likvärdigt bemötta oavsett ev religionstillhörighet.

Insats

Vi samtalar med barnen om olika sätta att tro/inte tro.
Barn och vuxna delger varandra av sin kunskap.
Vi välkomnar föräldrars kunskaper kring deras ev religionstillhörighet.

Barnkonventionen-plansch
Öppna diskussioner i arbetslagen.

Ansvarig

Pedagogisk personal.

Datum när det ska vara klart

Löpande

Namn

Funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Alla barn ska kunna delta i all verksamhet som sker i vår lärmiljö oavsett funktionsolikheter.

Insats

Närvarande pedagoger.


Tar hjälp av föräldrar och andra instanser för att öka kunskapen om olika funktionsolikheter.

Vi har funktionsolikheter i åtanke när vi gör förändringar i vår miljö, både ute och inne.

Normkreativ teater.
Barnkonventionen-plansch.
Öppna diskussioner i arbetslagen och i barngruppen.

Vissa pedagoger har gått tecken som stöd.

Öppna diskussioner i arbetslagen och i barngruppen.

Ansvarig

Pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Löpande

Namn

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen

Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Belysa olika familjekonstellationer.

Belysa olika sexuella läggningar.


Insats

Litteratur som belyser ämnet ur ett barnperspektiv.

Familjeplanschen.

Normkreativ teater.
Barnkonventionen-plansch.
Öppna diskussioner i arbetslagen och i barngruppen.


Ansvarig

Pedagogisk personal.

Datum när det ska vara klart

Löpande

Namn

Främja likabehandling oavsett ålder

Områden som berörs av insatsen

Ålder

Mål och uppföljning

Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på ålder.

Insats

Närvarande pedagoger.

Vi är medvetna kring våra ordval.

Vi tilltalar inte barnen utifrån ålder utan utifrån samlad erfarenhet.

Åldersblandade tvärgrupper.
Barnkonventionen-plansch.
Normkreativ teater.
Öppna diskussioner i arbetslagen och i barngruppen.

Ansvarig

Pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Löpande


Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Intervjuer och samtal med barnen.

Observationer i barngruppen.

Föräldrasamtal.

Trygghetsvandringar/observationer.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Intervjuer och samtal med barnen.

Observationer i barngruppen.

Föräldrasamtal.
Presentera planen på föräldramöte.
Trygghetsvandringar.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Samtal på APT, SKA-dagar och planeringsdagar.

Resultat och analys

Under trygghetsvandringarna/observationer och barnintervjuer som gjorts på avdelningarna har det framkommit att barnen trivs och känner sig trygga på förskolan.

De områden som vissa barn tidigare upplevde som otrygga är åtgärdade.
I observationer som gjorts på en avdelning har det framkommit att det skiljer väldigt lite, eller inte alls på flickor och pojkars lek.

I diskussionerna har det framkommit att vi i större utsträckning och mer medvetet har utnyttjat det material och den litteratur som berör normkreativitet.Rutiner för akuta situationer

Policy

På vår förskola har vi ett gemensamt förhållningssätt och ett tydligt budskap från alla i verksamheten att kränkningar och trakasserier inte accepteras.

All personal ska vara goda förebilder i sitt uppträdande. Ett demokratiskt och icke-kränkande förhållningssätt gäller.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personal som uppmärksammar diskriminering eller annan kränkande behandling ska reagera och agera direkt för att bryta beteendet.
 • Misstänker personal att ett barn känner sig kränkt eller diskriminerad ska en anmälan göras till rektor. (Information från förvaltningen > Arkiv > Dokumentarkiv > G. Åtgärder mot kränkande behandling > Blanketter)
 • Alla barn är allas ansvar därför har den personal som ser eller får veta något, skyldighet att ingripa omedelbart.
 • Personalen har ansvar att hålla god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.
 • Gäller det vuxen som utsätter annan vuxen eller barn rapporteras det till rektor som vidtar åtgärder.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Barn som själv upplever sig utsatt eller misstänker att annan person blivit utsatt ska snarast kontakta någon vuxen på förskolan.

Utredning startar omgående. Vårdnadshavare som misstänker att dennes barn eller annans barn är utsatt ska ta kontakt med förskolans personal. En utredning startar omgående. Det är av avgörande betydelse att hemmet och förskolan har en öppen dialog och känner stöd i varandra.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Vid kränkande behandling/diskriminering skall direkt tillsägelse ske. Detta omfattar alla vuxna. Kommer det till en vuxens kännedom att ett barn utför eller blir utsatt för kränkande beteende/diskriminering skall ansvarig vuxen föra samtal med denne/dem. Åtgärderna dokumenteras och sätts in i pärm. Föräldrar informeras.

Uppföljning sker med berörda genom samtal.

 • Tala direkt med berörda barn genom att ställa frågor t.ex. Hur kände du? Hur tänkte du? Kunde du gjort på något annat sätt? Hur tror du att den andre kände sig?
 • Informera varandra om vad som hänt och hur man agerat.
 • Informera berörda föräldrar vid incidenter.
 • Personal i förskolan som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn. Chefen är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

 • Rektor informeras av personal eller vårdnadshavare.
 • Rektor informera huvudmannen. Huvudmannen startar en utredning och gör en analys av situationen.
 • Ansvarig/ansvariga samtalar med den utsatte.
 • Samtal med den/dem som kränkt.
 • Vårdnadshavarna till de inblandade kontaktas.

Samtalen dokumenteras.

Uppföljning sker med berörda varje vecka så länge behovet finns.

Rutiner för uppföljning

Uppföljning sker med berörda varje vecka genom samtal och observationer så länge behovet finns. Ansvariga är personal/rektor/huvudman.

Rutiner för dokumentation

Den personal/rektor/huvudman som handhar ärendet dokumenterar;

 • när det hänt
 • efter samtal med berörda
 • vid uppföljning

Ansvarsförhållande

All personal och barn i förskolan är ansvarig för det åtgärdande arbetet. rektor har det yttersta ansvaret i arbetet åtgärder mot kränkande behandling samt förordning om barns deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.