Värnamo kommuns logotyp

Ekbackens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lärsår 2018/2019

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

All pedagogisk personal och rektorn på Ekbackens förskola.

Vår vision

På vår förskola ska alla barn känna glädje och känna sig trygga. De ska bli respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Planen gäller från
2018-02-28

Planen gäller till
2019-03-01

Läsår
2018/2019

Barnens delaktighet

Barnen är delaktiga i planen i kartläggning, genom samtal, enkäter och trygghetsvandringar.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavare får information vid inskolning, de är delaktiga vid utvecklingssamtal, daglig föräldrakontakt, föräldramöte och enkät. Planen skickas årligen på mailen när den är reviderad.

Personalens delaktighet

I samband med planeringsdagen i februari utvärderas och revideras planen av personalen. Planen lyfts kontinuerligt under året på planeringsmöten/arbetslagsträffar med frågor: Vad är gjort? Vad kan vi göra mer? Vad blir nästa steg?

Förankring av planen

Planen förankras och genomarbetas av all personal i samband med planeringsdagen i februari och genom att kontinuerligt under året lyfta planen på arbetsplatsträffar och planeringsmöten. Planen presenteras för föräldrar på föräldramöte. Familjer som inskolas informeras. Planen finns tillgänglig i föräldrapärmen på varje avdelning på förskolan. Planen förankras hos barnen genom samtal och genom personalens förhållningssätt, som visar hur man genom omsorg om och hänsyn till andra människor, skapar ett gott klimat i förskolan.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

 • Fjolårets plan utvärderades i samband med vårens planeringsdag.
 • Kontinuerligt under året har varje avdelning dokumenterat arbetet skriftligt.
 • På personalkonferenser har vi under året delgett varandra våra observationer.
 • På utvecklingssamtalen har vårdnadshavarnas synpunkter tagits in som en del i utvärderingen.
 • Föräldrarna utvärderar årligen i en föräldraenkät.
 • Barnens synpunkter tas tillvara genom enkäter, samtal och intervjuer, enskilt och i grupp.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Rektor, pedagogisk personal, vårdnadshavare och barn.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Mål och uppföljning

Motverka att barnen kränker varandra. Vi vill att barnen ska känna sig trygga på förskolan, både ute och inne.

Åtgärd

Vi vill ha uppsikt över gården och begränsar ytan om vi är få vuxna ute.

Analys: På grund av att vi begränsat området ute har vi mer uppmärksamhet på vad som sker mellan barnen. På så vis har vi till stor del förebyggt att barnen inte kränker varandra ute.

Mål och uppföljning
Se över barnlitteraturen. Det ska finnas barnlitteratur inom dessa diskrimineringsgrunder: religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Åtgärd Ansvariga för att ta fram litteratur: Rosa avdelning – religion eller annan trosuppfattning Grön avdelning – funktionsnedsättning Blå avdelning – ålder
Analys: Rosa: Vi har letat efter barnlitteratur i ämnet, men utan resultat. Enligt bibliotekarien finns det inga böcker för yngre barn, om religion eller annan trosuppfattning. Vi letar vidare. Det finns faktaböcker, som vi kanske kan använda för att se bilder på t ex olika kyrkor.

Grön: Vi har köpt in två böcker av författaren Vanja Persson. Böckerna heter: Rabarbertjuven och Morfars tofflor. Huvudkaraktären är rullstolsburen, funktionsnedsättningen är inte i fokus, vilket vi tycker är av vikt.

Blå: Har hittat böckerna: Vem är stor? (Stina Wirsén), Alfons och storkusinerna o Alfons och den lille (Gunilla Bergström), Orättvist (Åsa Mendel-Hartvig).

När vi hittar nya böcker som berör diskrimineringsgrunderna uppmärksammar vi det i huset. Böckerna som berör diskrimineringsgrunderna ska märkas med en stjärna och finnas tillgängliga i husets gemensamma hall.

Mål och uppföljning Arbeta med ett gemensamt värdeord. Vi vill stärka gemenskapen och synliggöra vårt värdegrundsarbete.
Åtgärd Diskutera och välja ett gemensamt värdeord på personalkonferenser.
Analys: Vi har valt att arbeta med ordet glädje. Ordet diskuterades fram på personalkonferenser under våren 2017. För att göra ordet levande för barnen, valde vi att arbeta med glädje som sommaruppdrag och som inslag i temat.

Vi ser glädje hos barnen när de får inflytande över sin dag på förskolan.

Årets plan ska utvärderas senast

2019-02-28

Beskriv hur årets plan ska utvärderas.
Årets plan ska utvärderas i samband med vårens planeringsdag senast 28 februari 2019. Vi lyfter planen kontinuerligt under året på respektive avdelning och på personalkonferenser. Under utvecklingssamtalen och enkäter tas vårdnadshavarnas synpunkter in som en del i utvärderingen. Genom enkät, samtal/intervjuer med barnen, enskilt och i grupp utvärderas planen med barnen.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

All pedagogisk personal på Ekbacken och rektorn.


Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett kön

Mål och uppföljning

Pedagogerna ska se alla barn som individer oavsett kön.

Insats

Pedagogerna och lärmiljön uppmuntrar barnens intressen och lekar oavsett kön.

Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Februari 2019

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Pedagogerna ska se alla barn som individer oavsett könsidentitet eller könsuttryck.

Insats

Alla barn uppmuntras att prova olika typer av lekmiljöer och leksaker.

Det finns normkreativa böcker tillgängliga på förskolan.

Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Februari 2019

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Alla barn ska känna stolthet över sin etniska bakgrund.

Insats

Genom vårt förhållningssätt, uppmuntrar och stärker vi barnens stolthet över sin etniska tillhörighet, vi ser olikheter som en tillgång.

Vi inhämtar nödvändig information vid inskolningen om barnens språkbakgrund och traditioner.

Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Februari 2019

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Vi ska respektera alla barn och föräldrar oavsett religion/trosuppfattning.

Insats

Inhämtar nödvändig information vid inskolningen.

Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Februari 2019

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Alla barn ska ha möjlighet att delta i verksamheten.

Insats

Vi uppmuntrar alla barn att visa sin empatiska förmåga genom att vi pedagoger är goda förebilder.

Vi anpassar verksamheten så att alla barn kan delta.

Vi har böcker tillgängliga som berör funktionsnedsättning.

Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Februari 2019

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Mål och uppföljning

Vi ska respektera alla människor oavsett sexuell läggning.

Insats

Vi har böcker tillgängliga som berör olika familjekonstellationer.

Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Februari 2019

Främja likabehandling oavsett ålder

Mål och uppföljning

Vi ska se barnen utifrån deras förmågor och kompetens och inte ålder.

Insats

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och lära sig av varandra oavsett ålder.

Vi har böcker tillgängliga om barn i olika åldrar.

Vi samarbetar mellan avdelningarna för att behålla vi-känslan oavsett ålder.

Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Februari 2019

Motverka kränkande behandling

Mål och uppföljning

Alla barn ska känna sig trygga och ingen ska behöva känna sig kränkt.

Insats

Pedagogerna är närvarande både ute och inne. Gården begränsas då behov finns.

Pedagogerna lyssnar in barns och föräldrars åsikter.

Pedagogerna uppmuntrar barnen till samarbete och skapar en vikänsla i gruppen och ett positivt klimat.

Pedagogerna har kunskap om hur en kränkande behandling anmäls och dess rutiner.

Förskolan har böcker tillgängliga som berör kränkande behandling.

Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart: Februari 2019


Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Observationer på avdelningarna, som skrivs ner i värdegrundsblock.

Barnenkäter

Barnintervjuer

Trygghetsvandring tillsammans med barnen

Uppmuntra föräldrarna att prata med oss om de upplever brister i tryggheten.

Utvecklingssamtal

Föräldramöte

Värderingsverktyg från SPSM, "förutsättningar för lärande".

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Barnen har deltagit i kartläggningen genom barnenkäter och trygghetsvandringar. Genom utvecklingssamtal, föräldramöte och daglig kontakt med föräldrar finns det möjlighet för föräldrar att ta upp tankar kring kränkande behandling, kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och ålder.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Genom diskussioner i arbetslagen och på personalkonferenser. Pedagogerna har observerat och analyserat lekmiljön och eventuella risker. Pedagogerna har genomfört och analyserat trygghetsvandringar.

Resultat och analys

Barnenkäterna visar:

 • Att barnen tycker om att vara på förskolan och att de har någon att leka med.

Utvecklingssamtalen visar:

 • Att föräldrarna är nöjda och känner stort förtroende för förskolan. De uttrycker också att barnen trivs på förskolan.

Observationer visar:

 • Att den delen av gården mot parkeringen är ett riskområde, vid de tillfällena när inte personalen är där.
 • Att konflikterna ökar, när barngruppen ändras eller när barnantalet ökar.
 • Att det är viktigt att pedagogerna är närvarande och stöttar barnen i det sociala samspelet. Vid konflikter mellan barnen händer det att de till exempel nyper och biter varandra.
 • Att förskolan saknar några böcker som berör diskrimineringsgrunderna.

Trygghetsvandringarna visar:

 • Att barnen trivs på förskolan och har någon att leka med.

Under året har förskolan gjort en anmälan, utredningen visade att det inte var en kränkning. Åtgärder är insatta för att förhindra att det händer igen.

Analys:

Hur synliggörs böckerna som berör diskrimineringsgrunderna?

Eftersom förskolan har få barn med andra religioner/trosuppfattning så behöver förskolan belysa olika religioner/trosuppfattning med böcker. Rosa avdelning har påbörjat arbetet med att hitta barnböcker med olika religion /trosuppfattning. Det var svårt att hitta barnböcker och alla pedagoger hjälps åt med att leta vidare.

Arbetet kring värdeord är påbörjat och behöver utvecklas.


Förebyggande åtgärder

Se över barnlitteraturen

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mål och uppföljning

Det ska finnas barnlitteratur inom ovanstående diskrimineringsgrunder.

Litteraturen ska finnas tillgänglig för alla på förskolan.


Åtgärd

Ansvariga för att ta fram litteratur:

Alla pedagoger – religion eller annan trosuppfattning,

Pedagogerna ser över barnlitteraturen och markerar böcker som berör de olika diskrimineringsgrunderna. Böckerna placeras på tillgänglig plats för alla på förskolan. Susanna ansvarar för att litteraturen finns tillgänglig för alla.

Motivera åtgärd

Vi behövde uppdatera litteraturen inom ovanstående diskrimineringsgrunder och göra den tillgänglig för alla barn och pedagoger.


Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart : Februari 2019

Arbeta med gemensamma värdeord på förskolan

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mål och uppföljning

Vi vill stärka gemenskapen och synliggöra vårt värdegrundsarbete.

Åtgärd

Arbeta vidare med värdeordet "Glädje" och sätta ord på vad det betyder för oss.

Förskolan fortsätter att arbeta med temat och där ingår vårt värdeord.

Fortsätta arbetet med fler värdeord.

Ansvarig

All pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart

Februari 2019


Rutiner för akuta situationer

Policy

På vår förskola har vi ett gemensamt förhållningssätt och ett tydligt budskap från alla i verksamheten att kränkningar och trakasserier inte accepteras.

All personal ska vara goda förebilder i sitt uppträdande. Ett demokratiskt och icke-kränkande förhållningssätt gäller.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personal som uppmärksammar diskriminering eller annan kränkande behandling ska reagera och agera direkt för att bryta beteendet.
 • Misstänker personal att ett barn känner sig kränkt eller diskriminerad ska en anmälan göras till rektor.
  (Information från förvaltningen > Arkiv > Dokumentarkiv > G. Åtgärder mot kränkande behandling > Blanketter)
 • Alla barn är allas ansvar därför har den personal som ser eller får veta något, skyldighet att ingripa omedelbart.
 • Personalen har ansvar att hålla god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.
 • Gäller det vuxen som utsätter annan vuxen eller barn rapporteras det till rektor som vidtar åtgärder.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Barn som själv upplever sig utsatt eller misstänker att annan person blivit utsatt ska snarast kontakta någon vuxen på förskolan.

Utredning startar omgående. Vårdnadshavare som misstänker att dennes barn eller annans barn är utsatt ska ta kontakt med förskolans personal. En utredning startar omgående. Det är av avgörande betydelse att hemmet och förskolan har en öppen dialog och känner stöd i varandra.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Vid kränkande behandling/diskriminering skall direkt tillsägelse ske. Detta omfattar alla vuxna. Kommer det till en vuxens kännedom att ett barn utför eller blir utsatt för kränkande beteende/diskriminering skall ansvarig vuxen föra samtal med denne/dem. Åtgärderna dokumenteras och sätts in i pärm. Föräldrar informeras.

Uppföljning sker med berörda genom samtal.

 • Tala direkt med berörda barn genom att ställa frågor t.ex. Hur kände du? Hur tänkte du? Kunde du gjort på något annat sätt? Hur tror du att den andre kände sig?
 • Informera varandra om vad som hänt och hur man agerat.
 • Informera berörda föräldrar vid incidenter.
 • Personal i förskolan som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

 • Rektor informeras av personal eller vårdnadshavare.
 • Rektor informera huvudmannen. Huvudmannen startar en utredning och gör en analys av situationen.
 • Ansvarig/ansvariga samtalar med den utsatte.
 • Samtal med den/dem som kränkt.
 • Vårdnadshavarna till de inblandade kontaktas.

Samtalen dokumenteras.

Uppföljning sker med berörda varje vecka så länge behovet finns.

Rutiner för uppföljning

Uppföljning sker med berörda varje vecka genom samtal och observationer så länge behovet finns. Ansvariga är personal/rektor/huvudman.

Rutiner för dokumentation

Den personal/rektor/huvudman som handhar ärendet dokumenterar;

 • när det hänt
 • efter samtal med berörda
 • vid uppföljning

Ansvarsförhållande

All personal och barn i förskolan är ansvarig för det åtgärdande arbetet. Rektor har det yttersta ansvaret i arbetet åtgärder mot kränkande behandling samt förordning om barns deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.