Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från anvisad skola. Eleven åker då skolbuss, allmän kollektivtrafik eller skoltaxi. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar föräldrarna för.

Rätt till skolskjuts

Skolskjuts anordnas till den grundskola och förskoleklass som kommunen anvisat. De elever som bor inom skolans upptagningsområde äger rätt till skolskjuts enligt de zongränser som framgår i kartorna för skolornas upptagningsområden.

Kartor med upptagningsområden och zongränser

Av- och påstigningsplatser

Skolskjutsberättigad elev i förskoleklass och grundskola kan anvisas av- och påstigningsplats inom ett avstånd från bostaden av högst följande antal kilometer:

2 km för elev i förskoleklass-åk 3

3 km för elev i åk 4-6

4 km för elev i åk 7-9

Bedömningen av avståndet mellan bostad och av- och påstigningsplats görs med utgångspunkt från kortaste gång- eller cykelväg. Bedömning görs också med tanke på skollagens krav på säker väg till skolan.

Skolskjuts vid val av skola

Om eleven väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat erbjuds inte skolskjuts/länstrafikkort längre än till den skola som kommunen anvisat. I vissa fall kan undantag göras på grund av särskilda skäl.

Skolskjutstider

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Vid läsårets start meddelas elever berättigade till skolskjuts brevledes om tider för morgontur och hållplats.

Sjuk- eller frånvaroanmälan

Är du sjuk eller av annan orsak behöver avboka din skolskjuts kontaktar du respektive skolskjutschaufför. Chaufförerna är instruerade att inte prata i mobiltelefon samtidigt som de kör fordonen. Detta för en ökad trafiksäkerhet. Således är det inte alltid chaufförerna svarar vid påringning. Vid sjukanmälan/avbokning av skolskjuts går det därför bra att skicka ett SMS till aktuell buss, med barnets namn och vilken/vilka dagar de inte skall åka.

Telefonnummer till Värnamo kommuns skolskjutsar

Om inte bussen kommer

Är skolskjutsen försenad vid tillskjuts bör eleven vänta ca 20 minuter vid påstigningsplatsen och därefter gå hem. Eleven eller vårdnadshavaren bör kontakta skolan eller skolskjutsentreprenören för besked. Uppstår försening vid hemskjuts ska skolexpeditionen kontaktas efter ca tio minuter.

Ansvarsfördelning

Föräldrarna har ansvar för eleven fram tills eleven stigit på skolfordonet vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter det att eleven stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.

I förälderns ansvar ingår även att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Om eleven missar bussen är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer till skolan.

Skolskjutsentreprenören har, genom chauffören, ansvar för eleverna under tiden de åker till och från skolan.

Säkerhet- och ordningsregler

En genomgång av ordnings- och säkerhetsregler samt en utrymningsövning anordnas regelbundet för elever som åker skolskjuts.

På- och avstigning ska ske lugnt. Eleverna ska sitta stilla under färden och använda säkerhetsbälte. Eleverna ska sitta kvar på sina platser fram tills dess att bussen har stannat vid avstigningsstället. Elever som eventuellt måste korsa vägen efter avstigning ska vänta tills fordonet har kört.

Chaufförens tillsägelser ska följas. Chauffören är skyldig att rapportera förseelser till skolskjutssamordnaren som därefter kontaktar rektor och vårdnadshavare.

Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar skada på skolskjutsfordonet. Skadegörelse kan komma att polisanmälas.

Huvudentreprenör

Värnamo kommunen har tecknat avtal med Flexbuss Sverige AB i Nybro, Bergkvarabuss, Värnamo Taxio och Karlsson Buss.


Senast granskad:
2018-06-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter