Stallbackens förskola

Förskolan Stallbacken i Rydaholm öppnades januari 2016 och ligger i samma byggnad som ortens bibliotek.

Stallbacken är en mindre förskola bestående av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan är vi i grund tre pedagoger, det ser vi som god grund för skapa nära relationer och trygghet för både barn samt vårdnadshavare.

Den dagliga verksamheten är utformad efter skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö) ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i förskolans verksamhet”. Vi arbetar regelbundet med läroplanens mål och varje år väljs vissa mål ut som vi arbetar extra mycket med, så kallade förskolans prioriterade mål. Verksamheten utvärderas kontinuerligt genom förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Trygghet, tillit och glädje

Alla ska känna trygghet, tillit och glädje hos oss. Barnen ska få möjlighet att
utforska, upptäcka och utvecklas utifrån sin egen förmåga. Vi försöker skapa en
föränderlig miljö som lockar barnen till lek, kreativitet, lärande och nyfikenhet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Genom vår plan mot diskriminering och kränkande behandling bedriver vi ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling. Pedagogerna uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och visa hänsyn till varandra samt vår omvärld. Vi vuxna är goda förebilder i
barnens livslånga lärande.

Tillsammans med er vårdnadshavare vill vi ge ert barn en bra förskoletid.

Granskad 2018-05-24
av Anna Grunditz