Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Förskolan är en egen skolform för barn mellan 1 och 5 år, med en egen läroplan. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet.

Förskolans verksamhet ska förbereda barn för deras framtida skolgång med en inriktning mot bland annat socialt samspel, värdegrund, språk, matematik och naturvetenskap.

Värnamo kommuns förskoleverksamhet bedrivs i förskola och i pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskolan och verksamheten bedrivs i de flesta fall i dagbarnvårdarens eget hem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg.

Fritidshem

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Om behov finns av omsorg under kvällstid, nätter och helger erbjuds Nattis på förskolan Pepparmyntan. Placering är till för de barn vars vårdnadshavare jobbar natt eller har arbetstider som gör att lämning/hämtning inte kan ske inom de ordinarie öppettiderna.

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz