Svenska som andraspråk

Enligt Skolförordning (2011:185), 14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för:

  • elever som har ett annat språk än svenska som modersmål
  • elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet
  • invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.

Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska.

Svenska som andraspråk och svenska är likvärdiga ämnen enligt kursplanen med nästan samma kunskapskrav. Betyg i svenska som andraspråk och svenska är likvärdiga det vill säga båda ger behörighet till gymnasiet och vidare till universitetsstudier.

Svenska som andraspråk i gymnasiet

Enligt Gymnasieförordning (2010:2039), 11§ får en elev som har ett annat språk än svenska som modersmål läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne istället för svenska. Eleven får då läsa svenska som individuellt val.

Elever med annat modersmål än svenska bör informeras om möjligheten att läsa svenska som andraspråk istället för svenska. Till skillnad från grundskolan är det eleven som själv väljer vilken kursplan han/hon vill följa.

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz