Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet ansvarar för modersmålsundervisning, modersmålsstöd i förskolan, studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan och mottagande av nyanlända.

Enheten fungerar som en röd tråd i arbetet med flerspråkighet från barnomsorg till gymnasium och är ett stöd för Värnamo kommuns skolor och förskolor i arbetet med flerspråkighet och inkludering.

Enhetens mål är att arbeta för att skolan ska erbjuda likvärdiga möjligheter till utbildning och att alla barn, oavsett modersmål, ska nå samma skolresultat i Värnamo kommun.

Ungefär en fjärdedel av barnen och eleverna i Värnamo kommuns skolor och förskolor har utländsk bakgrund. De är antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med utländsk bakgrund. Detta innebär att samtliga verksamheter dagligen kommer i kontakt med barn och elever med ett annat modersmål än svenska. Enheten för flerspråkighet är ett stöd för dessa verksamheter.

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz