Nydala klosterkyrka

Kulturhistoria, kulturarv

Välkommen till sidan om Värnamo kommuns kulturarv. Vi erbjuder information om intressanta kulturmiljöer, kulturarv, fornlämningar, arkeologiska undersökningar, GIS-kartor, bilder och artiklar om kulturarvet i Värnamo kommun.

Nod för kulturarv i Gummifabriken

Jönköpings läns museum har i uppdrag att synliggöra kulturarvet ute i länet. 2016 startade projektet där Värnamo kommun och Jönköpings läns museum samverkar för att hitta formerna för den museinod som ska skapas i Gummifabriken. Nod innebär en förgrening av något, i detta fall något som växer från länsmuseet ut i länet.

Nodens två rum

I det ena rummet - Avtrycket - byggs ett processrum upp, en plats för medborgardialog och delaktighet. Här kommer alla som vill att få lämna idéer och tankar som senare blir en del av en utställning.
I det andra rummet - Utblicken - ges plats för föreningslivet samt ett fönster mot länsmuseet.

Utställningar 2018

De första utställningarna under våren 2018 är "Gummifabrikens historia" i Avtrycket och "100 år av glömska" i Utblicken. Till hösten kommer den första pilotföreningen Fryeles hembygdsförening att ställa ut i Utblicken, i samverkan med ortens skola. Då kommer även processrummet i Avtrycket att byggas upp, där du som besökare kan vara med och lämna ditt avtryck.

Digitalt kulturarv

Syftet med att digitalisera kulturarvet är att på ett samlat, enkelt och lättöverskådligt vis presentera och informera om kommunens kulturarv och kulturmiljöer i en digital form. Den digitala plattformen utgör ett arkiv över kommunens kulturarv och kulturmiljöer. Informationen uppdateras kontinuerligt och kan användas av alla som är aktiva på Värnamo kommuns webbplats.

Målgrupper

Det digitala kulturarvet är tillgängligt för allmänheten och kan användas av olika målgrupper, till exempel skolor, personer med funktionsnedsättning, hembygdsforskare, nyinflyttade och utflyttade Värnamobor. Informationen riktas även till turister och entreprenörer inom turistnäringen. Dessutom kan informationen även användas av myndigheter och organisationer som arbetar med frågor och ämnen som berör kulturmiljöer och kulturarv.

Ämnesuppdelning och GIS

Databasen är uppdelad i olika ämnen, bland annat Värnamo kommuns historia, kulturmiljöer, byggnadsminnen, immateriellt kulturarv, industriellt kulturarv, museer, hembygdsföreningar och kulturarv i pågående projekt.

Det finns även en GIS-databas under uppbyggnad med kartor för olika teman, till exempel kulturmiljöer, industriellt kulturarv, konst och kultur. I GIS-databasen ska information länkas till kartor, texter och bilder. Du hittar mer info om GIS och kartan under mer information.

Värnamo Kommuns kulturhistoria

I underrubrikerna i menyn hittar du också information om byggnader, bebyggelseregistret, fornlämningar, kulturhistoriska lämningar, Hembygdsföreningar i kommunen, Värnamo Kommuns historia (stad och landsbygd), geografi, kulturarv, kulturmiljövård och kulturmiljölagen.

Granskad 2018-04-19
av Cecilia Gustavsson