Hastighetsplan

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta hastighetsplanen den 17 februari 2015.  

Varför en ny hastighetsplan?

Trafikens hastighet är en viktig del i ortens attraktivitet och hur dess gaturum upplevs. Därför har Värnamo kommun valt att se över flera tätorters hastigheter i ett steg mot både ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och ökad hänsyn i trafiken.

Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag för kommunens framtida beslut angående omskyltning av hastighetsgränserna inom tättbebyggt område och vid planering av åtgärder för att hålla lämplig hastighet på kommunens gator och vägar.

Berörda orter är:
Bor, Bredaryd, Dannäs, Forsheda, Horda, Hånger, Hörle, Kärda, Lanna, Ohs, Rydaholm, Tånnö, Värnamo och Åminne.

Övriga vägar utanför tättbebyggt område och i orter/byar som inte blivit omnämnda i hastighetsplanen, ansvarar respektive väghållare för. Antingen är det Trafikverket eller en vägförening.

Granskad 2018-01-31
av Helena Bengtsson