Vägarbeten och avstängningar

Här under visas kortfattad information om pågående vägarbeten och tillfälliga avstängningar av allmän plats. 

Nya busshållplatser på Lagastigen

För att bemöta ändringar av linjetrafiken i Värnamo stad så bygger tekniska förvaltningen två hållplatser på Lagastigen, i höjd med Enehagens skola. Södra sidan av Lagastigen kommer att kompletteras med en permanent fickhållplats med plats för två bussar. På norra sidan av Lagastigen kommer det att byggas en provisorisk hållplats i samband med befintlig refug. Denna hållplats kommer att användas tills man 2017 bygger ut en permanent fickhållplats även på den sidan. Arbetet påbörjas i  november 2016.

Kontaktpersoner:

Sabina Johansson Kullman, projekteringsingenjör: 0370-37 71 51
Adam Rising, arbetsledare: 0370-37 79 51

Ny gång- och cykelväg på Smultronvägen

Tekniska förvaltningen förbättrar det kommunala gång- och cykelvägnätet genom att bygga om delar av befintlig gata längs med Smultronvägen. Utformningen har tagits fram för att skapa säkrare och mer attraktiva cykelstråk. Gatan kommer utformas delvis med cykelfält och delvis med gång- och cykelväg. Arbetet påbörjas under 2016.

Granskad 2017-09-25
av Ingela Zander