2016-11-24

Första jämförelsen om jämställdhet visar kända brister

Varje år gör Sveriges kommuner och landsting, SKL, ett antal rapporter i form av Öppna jämförelser. Där kan medborgarna jämföra sin egen kommun och region med övriga Sverige.

För första gången har SKL nu gjort en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal inom områdena politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

Rapporten bekräftar en rad kända jämställdhetsbrister. Men också att ett aktivt jämställdhetsarbete hoskommuner och landsting kan göra skillnad.

Fyra av tio i fullmäktige

När det gäller politisk representation hamnar Värnamo kommun långt ned bland landets 290 kommuner, på plats 229. I fullmäktige är 39,2
procent av ledamöterna kvinnor och 60,0 procent män, det vill säga 20 av 51 ledamöter är kvinnor.

Löneskillnader

Kommunen utgör en stor arbetsgivare med 2 700 tillsvidareanställda årsarbetare. Av dessa är drygt 2 200 kvinnor. SKL:s rapport redovisar bland annat lönegapet mellan könen. I Värnamo är skillnaden i medianlönen 1 351 kronor i månaden. Där liknar Värnamo de flesta av landets kommuner.

Ett annat mått som rapporten tittar på är andelen
heltidsanställda och om det skiljer sig mellan könen. I samtliga Sveriges kommuner hade 86 procent av männen heltidsanställning i november 2015. Motsvarande siffra för kvinnor var 73 procent.

Kvoten mellan andel heltidsanställda kvinnor och män
i Värnamo kommun var vid samma tidpunkt 1,55. Detta ger en rankning på 254.

- Värnamo kommun vill göra mer inom detta område och har sedan tidigare startat en utredning hur rätt till heltid. Vi har ett aktivt jämställdhetsarbete och förhoppningsvis kan vi använda oss av resultatet i den här rapporten i vår strävan att bli allt bättre, säger kommunchefen Ulf Svensson.

Pojkar i Värnamo väljer otraditionellt

Kommunens service till invånare mäts i rapporten med nyckeltal inom utbildning, kultur och fritid, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Värnamo utmärker sig på ett positivt sätt, genom att en tredjedel av pojkarna i årskurs 9 som söker till nationella yrkesprogram som är traditionellt
kvinnodominerade. Det är mer än genomsnittet i så kallade varuproducerande kommuner med hög andel sysselsatt inom tillverkning, utvinning och
byggverksamhet, dit Värnamo räknas.

Jämställdhetsplan

Hur det ser ut med skillnader och likheter mellan kvinnor och män som är anställda i Värnamo kommun redovisas i jämställdhetsplanen, som
presenterades för kommunstyrelsen i augusti. Där föreslås också en rad aktiviteter för att minska de skillnader som finns.

Hela rapporten finns på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut