SBA - systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skadorna till följd av brand.

Utbildningen som är grundläggande riktar sig till brand- och säkerhetsansvariga med flera och syftar till att ge en kunskap om hur ett systematiskt brandskyddsarbete bör fungera.

Innehåll i utbildningen:

  • syftet med ett systematiskt brandskyddsarbete
  • syftet med brandskyddsansvarig och dennes roll
  • hur en brandskyddsansvarig/säkerhetskontrollant planerar, genomför och följer upp sina arbetsuppgifter
  • säkerhetskontrollantens del i det systematiska säkerhetsarbetet
  • hur man genomför en kontrollrunda
  • fika.

Tid:

4 timmar

Antal deltagare:

6 - 12

Kostnad:

498 kronor per deltagare exklusive moms

Observera att kostnaden är per deltagare.

 

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson