Överförmyndarkansliet GGVV Gislaveds kommun Gnosjö kommun Vaggeryds kommun Värnamo kommun

Arvode, ersättningar EKB

Från och med 1 januari 2016 är det nya regler som gäller för arvodering och kostnadsersättning.

Uppstartsersättning

Vid helt nya uppdrag kommer gode män för ensamkommande barn att få en särskild uppstartsersättning enligt schablon utöver det löpande uppdraget.

Observera att uppstartsersättningen bara betalas till den förste gode mannen för ett ensamkommande barn. Ersättningen kan också minskas om gode mannen inte har fullgjort sina inledande uppgifter.

Uppstartsarvodet är 2 500 kr och kräver inget särskilt underlag.

Ersättning för det löpande uppdraget  –  från dag 1

Det fasta arvodet inklusive kostnadsersättning utgår enligt följande:

  • Före det att barnet fått permanent uppehållstillstånd utgår arvode inklusive kostnadsersättning med 2 500 kr per månad.
  • Arvode och kostnadsersättning en månad efter det att barnet fått permanent uppehållstillstånd utgår med 2 000 kr.
  • Arvodena är skattepliktiga och utbetalas kvartalsvis efter granskad redogörelse.

Redogörelserna behandlas i den ordning de kommer in till överförmyndaren. Det kan bli en viss fördröjning innan ersättningen betalas ut.

Resor

Resor redovisas och ersätts separat.

  • Körjournal som visar datum, syfte, destination och körda kilometer.
  • Kvitton för allmänna kommunikationer.
  • Kopia på kallelse till myndighet.

Övriga kostnader

Övriga kostnader och färdtid ersätts inte utan ingår i schablonbeloppet. Resor, besök eller åtgärder som ligger utanför ditt uppdrag ersätts inte utöver schablon.

Vid särskilda händelser kan extra ersättning medges. Denna åtgärd ska du om möjligt inhämta överförmyndarens samtycke till.

Information

Utvärdering av denna arvodering kommer att ske inför nästföljande årsskifte.

Det är viktigt att du som god man funderar på vad som ingår i ditt uppdrag och inte av hjärtats godhet vidtar resor besök med mera som ligger utanför ditt egentliga uppdrag eftersom dessa inte ersätts utöver det fasta arvodet.

Det är också viktigt att du med flera uppdrag försöker samordna besöken om dina huvudmän bor på samma boende. Du skall i så fall dela kostnaderna mellan huvudmännen om du träffat dem vid samma besök.

Granskad 2017-06-13
av Berit Davidsson