2017-03-16

Värnamo får gott betyg för kontinuitet i hemtjänsten

Under två veckor möter äldre som har hemtjänst i Värnamo kommun 11 olika personer från hemtjänsten, vilket är färre än genomsnittet i landet.

Det visar en jämförelse av vård och omsorg om äldre som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort. Rapporten publiceras på SKL:s webbplats i dag och belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån flera perspektiv, totalt 30 indikatorer.

Underlaget hämtas från nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister.

Bästa resultatet har Värnamo kommun för hur många hemtjänstpersonal som en äldre med hemtjänst möter under en tvåveckorsperiod. Där hamnar Värnamo på 19:e plats i landet med 11 personer, jämfört med genomsnittet i landet, som är 15 personer.

Analyserar och utvecklar

Bemötandet, förtroendet och tryggheten i särskilda boende får också gott betyg, liksom kontakten med personalen.

Men jämförelsen visar också att många äldre i särskilda boenden känner sig ensamma, precis som i övriga landet, och att många av de som är 75 år och äldre använder tio eller fler läkemedel.

- Vi är väl bekanta med resultaten. Vi använder kontinuerligt rapporterna som underlag för diskussion och analys för att utveckla verksamheten, säger Gunnel Lundgren, chef för omsorgsförvaltningen.

Bra för den enskilde

Det är sjunde året som SKL gör jämförelsen av vård och omsorg om äldre. För Värnamo är förändringarna över lag små jämfört med förra årets mätning. Inflytande och tillräckligt med tid har förbättrats en del i särskilda boende medan boendemiljön i särskilt boende uppfattas som något sämre. Väntetiden till särskilt boende har ökat med tolv dagar, från 50 till 62 och med det ligger på plats 143 av 226 jämförda kommuner.

SKL gör den öppna jämförelsen för att stimulera kunskapsutveckling och för att främja en jämlik socialtjänst och hälso- och sjukvård med god kvalitet. Målet är att den ska leda till förbättringar som gör att den enskilde får rätt insatser utifrån hans eller hennes behov.

Exempel på indikatorer i rapporten är:

  • Tillgodosedda rehabiliteringsbehov efter stroke
  • Funktionsförmåga 12 månader efter stroke
  • Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten
  • Riskförebyggande åtgärder
  • Hemtjänst och särskilt boende i sin helhet
  • Mat och måltidsmiljö i särskilt boende
  • Väntetid tillsärskilt boende

Öppen jämförelse vård och omsorg om äldre 2017länk till annan webbplats

Publicerad 2017-03-16
av Anita Johansson

Skriv ut