Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen finns för att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar som bor tillsammans med barn eller vuxna som har någon funktionsnedsättning att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. 

Avlösarservice ges i den enskildes hem och innebär att personal kommer till bostaden och hjälper den enskilde medan anhöriga gör något annat.

Valfrihet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller avlösarservice. Det innebär att du har rätt att välja vem som ska utföra den insats som du blivit beviljad. Om du inte är nöjd kan du när som helst byta utförare. Kontakta då biståndshandläggaren.

Utförare av avlösarservice

För närvarande finns endast kommunen som utförare, men upphandling pågår. Efterhand som privata utförare blir godkända presenteras de här.

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Mer om vilka krav som Värnamo kommun ställer på en utförare finns i förfrågningsunderlaget och ansökan.

Granskad 2018-04-23
av Helena Bengtsson