Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-12-04

Medarbetarna ger arbetsgivaren betyg över medel

Medarbetarna i Värnamo kommun ger sin arbetsgivare ett betyg som ligger klart över godkänt. Och det har blivit bättre än vid senaste mätningen.

Det visar resultatet av medarbetarundersökningen, som genomfördes under hösten och redovisas i veckan.

Medarbetarna har fått svara på frågor under tio rubriker. Så här betygsatte de varje område (medelvärde på en skala ett till fem):

Vision, värdegrund, medarbetarskap 4,1

Mål och uppföljning 4,3

Medarbetarsamtal 3,8

Arbetsmiljö 3,8

Livssituation och hälsa 3,5

Arbetsplatsträffar 3,8

Jämställdhet, mångfald och diskriminering 4,3

Lön 3,5

Ledarskap 4,0

Delaktighet 4,0

Rubrikerna är i sin tur uppdelade i flera frågor.

Insatser ger resultat

- Först och främst vill jag tacka alla medarbetare som svarat på enkäten. Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna jobba med ett ständigt förbättringsarbete, säger Åsa Johansson, HR-chef.

Hon konstaterar att de områden som det varit extra fokus på under de senaste två åren också får högst betyg.

- Vi ser att insatserna gör resultat. Det ger oss också en fingervisning om vad vi behöver fokusera på framöver, säger hon.

Det finns områden där Åsa gärna hade sett bättre siffror. Om man ser till frågor om jämställdhet, mångfald och diskriminering är nöjdheten hög, betyg 4,3, samtidigt är det ändå 15 procent av de som svarat som anser att anställda inte behandlas lika. Samma siffra gäller för anställda som har upplevt kränkande särbehandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering i arbetet.

Under kommande vecka får alla chefer resultat från sina respektive verksamheter. De får också ett material att använda i sina grupper för att jobba vidare med resultaten.

- Vi vill att alla ska vara delaktiga i arbetet både med det som redan är bra och det som kan utvecklas, säger Åsa.

Hållbart medarbetarengagemang, HME

Medarbetarundersökningen resulterar också i ett index för hållbart medarbetarengagemang, HME, där Värnamo kan jämföra sig med andra kommuner.

HME har fokus på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och bygga vidare på medarbetarnas engagemang. Det delas in i tre delar och alla ligger över eller i nivå med genomsnittet.

 

Hållbart medarbetarindex, HME


Värnamo kommun

Samtliga kommuner

Sammanlagt

80

79

Motivation

81

79

Ledarskap

78

78

Styrning

82

79

Senast uppdaterad:
2019-12-04