Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och fördelas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige.

Tekniska utskottet

Tidigare hade Värnamo kommun en teknisk nämnd. Nu finns i stället det tekniska utskottet som består av ledamöter från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd

Krisledningsnämnd är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Krisledningsnämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med reglemente för krisledningsnämnd i Värnamo.

Ordföranden bedömer, efter samråd, när nämnden skall träda i funktion.

Granskad 2017-05-30
av Riitta Andersson

Skriv ut