Integrationsrådet

Integrationsrådet består av representanter för invandrarföreningarna i Värnamo kommun samt politiker och tjänstemän. Integrationsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Integrationsrådets uppgift

Att kanalisera och framföra åsikter och synpunkter som berör kommunens invandrare, till medborgarnämnden, att medverka i integrationsprocessen, att utgöra plattform för rekrytering till medborgaruppdrag som ökar invandrare och flyktingars möjlighet att deltaga aktivt i offentliga verksamheter inom den kommunala sektorn samt att vara referensorgan i samhällsfrågor som berör kommunens invandrare.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL). Originalprotokollen finns på Integration- och fritidssektionen.

Protokoll från tidigare år

Granskad 2017-06-13
av Ingela Zander

Skriv ut