Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är medborgarens motsvarighet till politikernas motioner. Här har du som medborgare möjlighet att påverka utvecklingen i din egen kommun.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Värnamo kommun kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag måste handla om ett ämne som hör till kommunens ansvarsområde. Det ska med, andra ord, röra kommunens verksamhet eller det kommunen är ansvarig för. Det får inte gälla ett ärende som rör myndighets­utövning mot enskild person eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Lämna ett förslag

Det finns olika vägar att lämna ett medborgarförslag:

Medborgaren lämnar skriftligt sitt förslag via kommunbrevlådans e-post-adress, kommunen@varnamo.se eller som inskickat brev.  

För att kommunfullmäktige ska behandla ditt förslag ska:

  • ditt brev med förslag vara märkt med "Medborgarförslag",
  • innehålla ditt namn, adress och telefonnummer
  • vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget
  • för att få en effektiv behandling av inkomna förslag ska medborgarförslag endast avse ett enskilt ämne. Den som önskar lämna flera olika förslag ska lämna ett medborgarförslag för varje ämne.

Skicka ditt brev till: Värnamo kommun Kommunkansliet 331 83 Värnamo

Om du själv vill lämna ditt brev med förslag kan du göra det i Stadshusets reception.

Vad händer när du  lämnat ditt medborgarförslag?

När ditt förslag har kommit till kommunen, anmäls det på närmast följande fullmäktigesammanträde. För att ett medborgarförslag ska behandlas på nästkommande fullmäktigesammanträde, krävs att förslaget kommit kommunen tillhanda senast tio dagar innan mötesdatumet.

Där bestämmer fullmäktige om ditt förslag får ställas och vem som ska besluta om ditt förslag. Fullmäktige kan välja att lämna ditt förslag till en särskild nämnd för att den ska bereda och ta beslut i ärendet. Du får efter fullmäktiges sammanträde veta på vilket sätt ditt förslag kommer att behandlas.

När ditt förslag har beretts färdigt och innan beslut ska fattas får du meddelande om det datum där beslutet kommer att äga rum.

Ditt förslag blir en allmän handling

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en allmän handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Medborgarförslaget publiceras på kommunens webbplats.

Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut