Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Lupp, Lokal ungdomsuppföljning

Värnamo kommun vill stärka ungas delaktighet och möjlighet att påverka. Därför genomfördes enkäten Lupp - Lokal uppföljning på ungdomspolitiken - i årkurs 8 och år 2 på gymnasiet under hösten 2018.

Lupp är framtagen av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Enkäten kommer att ligga som grund för kommunens fortsatta arbete med ungdomspolitiken och kan användas som ett verktyg i arbetet för att öka ungas inflytande i kommunen. Exempelvis, hur vill unga ha information som rör unga och hur vill de kommunicera med politiker och tjänstepersoner.

Frågorna i Lupp ställs utifrån Värnamo kommuns visionlänk till annan webbplats; hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet.

Under 2019 kommer projektet "Möten mellan unga och beslutsfattare" bedrivas där resultaten och analysen från Lupp kommer vävas in i dialogerna.

Resultat

Svaren i Luppen visar att ungdomar vill vara med och påverka i frågor som rör Värnamo kommun. Främst vill ungdomar påverka frågor som berör skolan och skolmaten men även skolmiljön, schema och mobbning. Många unga nämner också att de vill påverka vilka aktiviteter som finns för ungdomar på fritiden. Bland annat att det ska finnas fler aktiviteter. Lupp visar samtidigt att 89 procent respektive 83 procent av ungdomarna är nöjda med sin fritid.

Mellan 34 och 52 procent av ungdomarna i Värnamo kommun har ett lågt förtroende för politiker, men mellan 60och 73 procent har ett relativt högt förtroende för vuxna i allmänhet.

De unga som har ett lågt förtroende för politiker svarar också att de samhällsfrågor än de som har ett högt förtroende.

Unga är i stor grad nöjda med sin fritid, dock är unga som bor på landsbygden något mindre nöjda med fritidsutbudet, än de som bor i staden.

Färre gymnasieungdomar som bor på landsbygden tror att de kommer att studera vidare efter gymnasiet, 58 procent jämfört med 70 procent av unga som bor i staden. Unga som bor på landsbygden svarar i högre grad ”vet ej” på frågan.

Bakgrund

Enligt en rapport som presenteras av EU-kommissionen måste EU göra mer för att engagera sig i ungdomar och lyssna på deras oro, både på lokal nivå och i nationella eller
europeiska politiska diskussioner (EU Youth Report 2018, Roadmap).

Nationellt lyfter MUCF vikten av att arbetet inom ungdomspolitiken särskilt ska syfta till att all offentlig verksamhet som berör unga ska:

  • Ha ett ungdomsperspektiv
  • Bedrivas med utgångspunkt från kunskap om ungas levnadsvillkor
  • Ha tillgång till kunskap om insatser och metoder
  • Samordnas mellan olika förvaltningar

Involverar unga

Resultaten från andra kommuner som genomfört Lupp återkommande visar att
de i högre grad lyckas att involvera unga i processer som rör unga. De lyckas också i högre grad få till stånd förändringar i ungdomspolitiken och de lyckas i högre grad etablera samverkan.

86 procent av deltagande kommuner menar att Lupp bidragit till förändringar av den lokala ungdomspolitiken.

71 procent anser att Lupp bidragit till samverkan i ungdomspolitiska frågor (Lupp på allas läppar Lupp 2010-2013).

Läs mer om Lupp på MUCF:s webbplatslänk till annan webbplats

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter