Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning som du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag  uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av. Tekniska förvaltningen lägger ner mycket resurser på att successivt förbättra avloppsnätet men det är omöjligt att helt eliminera risken för källaröversvämningar.

I broschyren "Viktigt att veta om källaröversvämningar", finns information om vilka åtgärder du som fastighetsägare kan vidta för att minska risken för översvämning i källaren samt praktiska tips om du drabbas av en källaröversvämning.

Fyra typer av översvämningar

1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem
2. Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv
3. Vatten tränger in genom till exempel källarfönster, garageport, spygatter
4. Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer

Ansvarsfördelning

Både fastighetsägaren och tekniska förvaltningen har ansvar för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar.

Fastighetsägarens ansvar

 • Fastighetens VA-system ska vara väl underhållet. Inte minst gäller det anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
 • När det finns både spill- och dagvattenledningar ute i gatan ska fastighetsägaren även separera fastighetens spill- och dagvatten.
 • Informera eventuella hyresgäster om lämpligt utnyttjande av källaren.

Tekniska förvaltningens ansvar

 • De allmänna ledningarna ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn
 • De allmänna ledningarna ska vara väl underhållna
 • Vid separering av spill- och dagvattenledningar i gatan ska tekniska förvaltningen informera berörda fastighetsägare om detta.
 • Via media eller på annat sätt, varna om risken för översvämning är förhöjd.

Om du drabbas av källaröversvämning.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring försäkringsbolaget.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till Tekniska förvaltningen.
 • Eventuella ersättningskrav till Tekniska förvaltningen ska meddelas skriftligt.

Viktigt att tänka på vid länspumpning av källare

Om marken utanför huset är mättad med vatten och dräneringsledningen är uppdämd utsätts källargolvet för ett mycket stort tryck om källaren töms på vatten. Det finns exempel på att golvet brustit och att hela källaren fyllts med jord. Om källaren drabbas av översvämning på grund av ett kraftigt inflöde av dräneringsvatten bör man vara försiktig med länspumpning om man inte säkert vet att golvet är dimensionerat för att klara vattentrycket.

Skydda din fastighet

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämningar. Det finns dock en hel del man som fastighetsägare kan göra för att minska riskerna. Några exempel (läs mer i informationsskriften):

 • Ta reda på hur din va-installation fungerar. Var finns avstängningsventilen. Var finns det golvbrunnar i källaren? Går de att stänga? Vad finns det för brunnar på tomten och vad har de för funktion?
 • Ha manuella avstängningsbara golvbrunnar som är ordentligt förankrade i golvet.
 • Ha självstängande golvbrunnar.
 • Installera en backventil på avloppsledningen.
 • Se till att marken lutar från huset.
 • Se till att ytvatten inte kan rinna in i källartrappan och sätt tak över för att undvika regnvatten.
 • Tänk på att alltid använda källaren på lämpligt sätt. Värdefulla saker som är känsliga för vatten kanske inte bör förvaras i källaren.
 • Använd inte avloppet som sopnedkast  - risk för onödiga avloppsstopp.

Granskad 2016-12-21
av Birgitta Andersson