Översvämningsrisk södra Värnamo

Områden i södra Värnamo där fastigheter riskerar att påverkas av höga vattenstånd

Blåmarkerade områden

Områden där fastigheter påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde (HHW100) antingen genom marköversvämning eller genom att vatten tränger upp i dräneringsledningarna.

Förklaring

Nivå 2004: Vattenståndet vid översvämningen 2004. Motsvarar ett vattenstånd med återkomsttiden 25 år. Flödet i Lagan var då 90 m³/s.

HHW100: Vattenståndet vid ett hundraårsflöde (flödet i Lagan ca 122 m³/s) - återkomsttid 100 år. Med
återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång. Exempel: ett vattenstånd med återkomsttid 25 år inträffar/ överskrids 4 gånger under en 100-årsperiod en återkomsttid på 10 år inträffar/ överskrids 10 gånger under en 100-årsperiod.

Alla nivåer har angivits enligt höjdsystem RH2000


Nivåer att jämföra med

 

+143,53

normalt lågvattenstånd


+144,14

medelvattenstånd


+147,7

vattenstånd vid 100-årsflöde

Granskad 2018-01-15
av Anita Andersson