Kommunalt avlopp

Omkring 27 500 personer i Värnamo är anslutna till kommunalt avlopp. Det finns tio avloppsreningsverk i kommunen. Pålslunds avloppsreningsverk i Värnamo är störst.

Värnamos reningsverk

Varje år tar reningsverken emot runt tre miljoner kubikmeter avloppsvatten. Det renas från fasta partiklar, fosfor, organiskt material och kväve innan det släpps tillbaka ut igen. De vatten som tar emot renat vatten kallas för recipienter. I Värnamo är det Lagan, Storån och Helge å som är recipienter. Om avloppsvattnet hade gått orenat ut i vattendragen skulle de snabbt ha blivit övergödda och vuxit igen på grund av alla näringsämnen i avloppsvattnet.

Vad får spolas ner i avloppet?

Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i avloppet. Att spola ner annat kan leda till stopp i ledningar, dina egna eller kommunens och påverka miljön. Farliga ämnen som kommer till reningsverket stör och försämrar dessutom reningen.

Att tänka på:

  • fett, matolja och stearin - stelnar i avloppet och orsakar stopp. Bör därför samlas upp och lämnas in på miljöstation.
  • mediciner/läkemedel- reningsverken kan inte rena vattnet från läkemedelsrester, lämna istället in dessa till apotek.
  • badrumssopor - spola aldrig ner skräp i toaletten, det ska slängas i soporna.
  • farliga ämnen, kemikalier - förstör den biologiska reningen och ska lämnas in på miljöstation.

Granskad 2018-04-17
av Helena Bengtsson