Tömning av enskilda avlopp

Du som har en enskild avloppsanläggning måste regelbundet få din slamavskiljare, brunn eller tank tömd för att den ska fungera bra och inte belasta miljön i onödan. Slamtömningen sköts av Sandahls Entreprenad AB.

Slamtömning

Tömningen är schemalagd. Enskilda avlopp töms en gång per år utan att någon särskild beställning behöver göras.

En slambil med last är tung. Därför är det viktigt att ha en bra väg som håller för belastningen. Underlätta arbetet för personalen som tömmer din anläggning:

  • Vägen ska vara körbar. Vägbommar ska vara upplåsta. Håll efter buskar och grenar! Fri vägbredd och höjd ska vara minst 3,5 meter.
  • Vintertid ska vägen till brunnen vara skottad och sandad.
  • Stopplatsen för slamtömningsfordonet ska vara trafiksäker. Fordonet kan inte stå i en kurva eller bakom ett skymt krön på vägen.
  • Vid tömning ska anläggningen vara lätt att komma åt. Markera gärna brunnen/ locket med en pinne/ flagga.
  • Området kring brunnen ska vara röjt/ får inte blockeras av t ex planteringar, staket eller prydnadssaker.
  • Locket ska vara upplåst och ska kunna öppnas av en person (lockets maxvikt 25 kg).
  • Om avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn överstiger 20 m tillkommer extra slangdragningavgift.

Om entreprenören inte kan komma fram till din avloppsanläggningen på grund av att något av kraven ovan inte uppfylls har entreprenören rätt att hoppa över tömningen. Det blir då en bomkörning som debiteras enligt gällande taxa.

Om du har frågor eller vill beställa en extra tömning, kontakta kundtjänst.

Ändrat slamtömningsintervall

Intervall för slamtömning och riktlinjer för ändrat slamtömningsintervall regleras i Värnamo kommuns renhållningsordning. Förlängt intervall för slamtömning kan medges om det kan ske på ett ur hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt.

Granskad 2018-03-26
av Helena Bengtsson