Markbädd

Om det på grund av markförhållandena inte går att bygga en infiltrationsanläggning är en markbädd är den vanligaste anläggningstypen för rening av avloppsvatten från ett enskilt hushåll.

Avloppsvattnet från huset leds efter slamavskiljning (i till exempel en trekammarbrunn) till själva markbäddsdelen som består av en fördelningsbrunn och två eller flera spridningsledningar som leder ut avloppsvattnet till en sandbädd. Under bädden samlas det renade avloppsvattnet upp och leds sedan vidare till ett vattendrag, våtmarksområde eller likande.

För att anlägga en markbädd krävs tillstånd/anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

I broschyren "Information om små avloppsanläggningar" kan du läsa mer om hur du ska gå till väga om du vill anlägga en markbädd.

Granskad 2018-01-02
av Anita Andersson