Vattenskyddsområden

Rent dricksvatten är en av våra viktigaste naturresurser.
Runt våra vattentäkter finns det vattenskyddsområden så att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden. Inom dessa
vattenskyddsområden gäller skyddsföreskrifter som ska minska risken för att vattentäkten förorenas. Detta innebär att vissa verksamheter är förbjudna medan andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Alla vattenskyddsområden har egna skyddsföreskrifter och regler därför att förutsättningarna varierar. Även inom ett område finns det olika skyddszoner. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast vattentäkten. Utöver kommunens skyddsföreskrifter finns även annan lagstiftning som skyddar vårt gemensamma dricksvatten.

Skyddsområden i Värnamo kommun

I de lokala hälsoskyddsföreskrifternaPDF står vilka regler som gäller för bland annat avlopp, eldning, djurhållning, gödsel, värmepump och tomgångskörning. 

Under Mer information hittar du kartor över alla kommunens skyddsområden samt föreskrifter för varje ort. Där kan du läsa mer om vilka regler och begränsningar som gäller.

Översyn av vattenskyddsområden

I åtgärdsprogrammen för den svenska vattenförvaltningen
finns det krav på att kommunerna ska göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande (år 1999). I arbetet ingår att vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås. Arbetet sker normalt i samråd med t ex markägare, intresseföreningar och myndigheter.

Översyn av Forsheda vattenskyddsområde 2017-2018

Den 12 december 2017 hade Värnamo kommun ett tidigt samrådsmöte med Länsstyrelsen om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Efter mötet reviderade kommunen det tekniska underlaget med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Den 26 februari 2018 anordnas ett informationsmöte om vattenskyddsområdet i Forsheda. Berörda fastighetsägare har bjudits in via post.

Som underlag till mötet ligger det reviderade tekniska underlaget med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter:

PM läsanvisningPDF

Tekniskt underlagPDF

 

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

Granskad 2018-01-29
av Anita Andersson