Eget dricksvatten

Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten. Här hittar du som har enskilt vatten information om provtagning och vattenförbättrande åtgärder.

Många har egen brunn

De flesta människor i Sverige har kommunalt dricksvatten, men omkring 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende får sitt vatten från enskilda brunnar.

Dricksvattenanalys

För att vara säker på att du alltid får rent och friskt vatten ur kranen är det viktigt att vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet. Vattenkvalitén kan förändras med tiden av olika orsaker och därför bör du kontrollera ditt vatten minst vart tredje år. Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta vattenprov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vattnet kan dessutom påverka olika installationer till exempel genom utfällningar av kalk, järn, mangan och koppar. Det kan påverka disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare och tvätt negativt.

Du kan lämna ett dricksvattenprov för kemisk analys, mikrobiologisk undersökning och även ta reda på halten av radon i vattnet.

Försurningsbidrag för enskilt vatten

Om din brunn har för surt vatten kan du få bidrag för vissa pH-höjande åtgärder, bland annat installation av avsyrningsfilter, dosering av alkali och luftning av vatten. Bidrag utgår med 85% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 6000 kronor. Om fler hushåll är anslutna ökar bidraget med 1000 kronor/hushåll.

Ansökan görs efter det att åtgärder har genomförts och för att få bidrag ska du kunna visa vattenanalyser tagna före och efter installationen.

Under Mer information på den här sidan hittar du mer information om bidragsregel och vattenanalyser.

Granskad 2018-06-13
av Helena Bengtsson