Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Som tillsynsmyndighet för dricksvatten ser samhällsbyggnadsförvaltningen till att verksamhetsutövaren följer gällande lagstiftning.

Spara på dricksvattnet

Från och med 30 Maj 2018 och tills vidare råder bevattningsförbud i hela Värnamo kommun. Det gäller dig som använder kommunalt vatten. Läs mer här

Kommunalt dricksvatten

Allt dricksvatten som Värnamo kommun levererar är grundvattenbaserat. Det tas från grävda eller borrade brunnar. För att dricksvattnet inte ska förorenas, omges de kommunala vattentäkterna av vattenskyddsområden, med regler för bland annat kemikaliehantering, spridning av gödsel och bekämpningsmedel samt restriktioner för schaktning och installation av värmepumpar.

Gula skyltar visar att du befinner dig inom vattenskyddsområde. Om en olycka inträffar ska Räddningstjänsten larmas (112). 

Vatten från allmän anläggning (A-vatten)

Dricksvatten från allmän anläggning ska vara tjänligt när det når konsumenterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör inspektioner på vattenverken och ser till så att verksamhetsutövaren följer sitt fastställda egenkontrollprogram som bland annat säger hur många prover som ska tas i den offentliga kontrollen.

Vattnets hårdhet i Värnamo kommun

Enskilt vatten (E-vatten) och provtagning

Dricksvatten från egen brunn eller annan enskild vattentäkt bör vara av tjänlig kvalitet. Som privatperson kan man vända sig till samhällsbyggnadsförvaltningen om man vill ta ett mikrobiologiskt eller kemiskt prov på vattnet från den egna brunnen.

Vi tillhandahåller provtagningsflaskor och ser till så att proverna kommer till laboratoriet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bekostar ett mikrobiologiskt prov under en tioårsperiod. 

Granskad 2018-05-31
av Annette Petersson