Taxor inom bygga, bo och miljö

Kommunen tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, upprättande av kartor, detaljplaner, utstakning, lägeskontroll, funktionskontroll av ventilationssystem med mera enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Fastställd taxa finns även för verksamheter inom miljöbalkens område, exempelvis avlopp, värmepumpar, hygienlokaler, miljöfarlig verksamhet.

Avgifter, sophämtning

Avgift per år och kärl


Tömning en gång varannan vecka

1 735 kr

Tömning varannan vecka med kompostering av animaliskt avfall

1 493 kr

 

Avgifter, vatten och avlopp

Fast avgift per år och fastighet

2 753 kr

Avgift per år och tariffenhet (gäller flerfamiljshus)

1 100 kr

Avgift per kubikmeter

30 kr

I taxan för renhållning, vatten och avlopp ingår mervärdesskatt med 25%.

Betalning

Utbetalningskort för respektive taxa skickas ut till din adress, det finns även möjlighet att erhålla e-faktura.

Vid utbetalning på annat sätt än med det utsända inbetalningskortet, glöm inte att ange fakturanummer, namn och adress.

  • Bankgiro: 595-8848
  • Postgiro: 106380-9
  • IBAN: SE19 8000 0841 7890 4577 3489
  • Bankens BIC: SWEDSESS

Granskad 2018-05-16
av Helena Bengtsson