Värnamo kommuns miljöarbete

För att vi på ett framgångsrikt sätt ska kunna arbeta för en hållbar utveckling krävs att miljö- och klimatarbetet prioriteras och hanteras på alla nivåer i kommunen. I november 2014 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram för Värnamo kommun. I programmet kan du läsa om hur de nationella miljökvalitetsmålen förs ner på lokal nivå, om miljöpolicyn och handlingsplanen för 2015 och 2016.

Miljöprogrammet kompletteras av Energi- och Klimatstrategin som antogs 2011. Här presenteras mål och åtgärder som specifikt syftar till minskade utsläpp genom energi och transport för att nå den långsiktiga visionen för Värnamo kommun att vara fossilfri år 2050.

Nytt styrdokument ute på remiss

Under 2016-2017 har ett nytt styrdokument som ersätter tidigare Miljöprogram och Energi- och klimatstrategi tagits fram. Plan för Värnamo kommuns miljlöarbete är nu ute på remiss.

Uppföljning och redovisning

Uppföljning av Värnamo kommuns miljöarbete beskriver kommunens samlade miljöarbete under ett år och redovisas bland annat utifrån de mål och åtgärder som vi förbundit oss till i de lokala styrdokumenten, men tar även upp andra resultat för att sammanställt kunna ge en överblick av miljöarbetet i Värnamo kommun. 

Granskad 2017-11-09
av Martina Palm