Utstakning och lägeskontroll

Utstakning

Plan och bygglagen anger att bygglovspliktiga objekt vid behov ska stakas ut. Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet.

Om en byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning hamnar fel i plan eller höjdläge vid byggnationen kan det bland annat medföra dryga kostnader för att rätta till fel i den påbörjade byggnationen. Om utstakning krävs anges det i bygglovet.

Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsförvaltningen till en avgift enligt fastställd taxa. Om utstakning görs av annan ska den utföras av person som har av kommunen godkänd mätningsteknisk färdighet (se blankett Ansökan om behörighet – mätningsteknisk färdighet).

Utstakning utförs innan grundens uppförande och kräver ett startbesked samt att startdatum för byggnationen har passerat.

Grovutstakning regleras inte i bygglovet och görs vid behov i ett tidigare skede, normalt innan schaktning, och kräver startbesked för markarbete. Vid behov av grovutstakning kan samhällsbyggnadsförvaltningen göra detta mot tidsdebitering.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att det bygglovspliktiga objektet kommit i det läget på fastigheten som bygglovet anger.

Kravet på lägeskontroll anges i bygglovet eller i förkommande fall i kontrollplanen vid bygganmälan. Om det gäller en byggnad utförs lägeskontrollen normalt efter formsättning och före gjutning av grunden för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Lägeskontroll kan utföras av samhällsbyggnadsförvaltningen till en avgift enligt fastställd taxa. Om lägeskontroll görs av annan ska denna utföras av person som har av kommunen godkänd mätningsteknisk färdighet (se blankett Ansökan om behörighet – mätningsteknisk färdighet). Intyg på utförd lägeskontroll ska lämnas till plan och bygglovsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Intyget ska redovisa att byggnadens form, plan och höjdläge överensstämmer med givet bygglov.

Tidsbeställning av utstakning och lägeskontroll görs i god tid (normalt 7 arbetsdagar i förväg) hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson