Planprocessen

En detaljplan tas fram i en demokratisk process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Kommunen har planmonopol. Det betyder att det bara är kommunen som kan besluta om en detaljplan ska upprättas eller inte. Planprocessen kan ses som en utredning för att bedöma om föreslagen användning av mark och vatten är lämplig. Planprövningen tar i normalfall cirka ett år tills planen kan bli antagen.

En detaljplan måste gå genom flera led före den kan antas. Nedan beskrivs i enkelhet hur en detaljplan kommer till.

Detaljplaneuppdrag

Efter en begäran från till exempel markägare eller kommunstyrelsen beslutar samhällsbyggnadsnnämnden att en detaljplan ska arbetas fram. Se blankett, begäran om upprättande av detaljplan, i högra spalten.

Behovsbedömning

Planhandläggare gör en behovsbedömning för att avgöra om förslaget har en betydanden miljöpåverkan och är av betydande intresse för allmänheten. Bedömningen avgör även vilken typ av planförfarande som kommer tillämpas.

Standard eller utökat planförfarande

Vid planprövning kan standard eller utökat planförfarande användas. Standardförfarande används om förslaget till detaljplan inte är av betydande intresse för allmänheten eller av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget ska också vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. När något av dessa kriterier inte uppfylls ska ett utökat förfarande tillämpas. Nedan beskrivs processen utifrån ett utökat förfarande.

Samråd och samrådsredogörelse

Remisshandlingar utarbetas och sänds till bland annat berörda fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. Annonsering sker i lokal dagstidning. Förslaget ställs ut i offentliga lokaler och finns tillgängliga på kommunens webbplats. I vissa fall anordnas informations- och samrådsmöte.

De synpunkter som framförts skriftligt sammanställs i en samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från remissvaren och godkänns av samhällsbyggnadsnämnden för granskning. 

Granskning

Det nya förslaget ställs ut igen, för granskning. Annonsering sker i lokal dagstidning. Berörda fastighetsägare med flera underrättas per brev. Synpunkter som kommer in, redovisas i ett granskningsutlåtande, som efter granskningstiden skickas till dem som framfört skriftliga anmärkningar som inte blivit tillgodosedda.

Antagande

Beroende på planförfarande antas planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden eller av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor från det att antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

En kungörelse att planen vunnit laga kraft sätts upp på kommunens anslagstavla och förs in i lokal dagstidning inom två veckor från det att planen börjat gälla. Inom  samma tid ska kommunen även underrätta dem som kan ha rätt till ersättning på grund av planens genomförande.

Kommunens anslagstavla

Granskad 2018-02-16
av Frida Fält