Förslag för Landsgärdet 1:17

Förslag till detaljplan för fastigheten Landsgärdet 1:17 med flera (BabyBjörn) i Värnamo kommun

Planens syfte är att möjliggöra att befintlig industri, som innebär lager, montering och logistik, av ej bullrig karaktär och som inte kräver miljötillstånd, kan expandera till större ytor i befintligt industriområde.

Planförslaget innebär att mark från två fastigheter kan tillföras Landsgärdet 1:17. En del av den mark som planläggs som kvartersmark med markanvändning industri (J) är i gällande detaljplaner planlagd som industrimark respektive natur- och gatumark.

Planens process

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande i kommunfullmäktige. Planförslaget har varit ute på samråd.  Förslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter innan planen skickas ut på granskning. Kommunen arbetar för att planen antas under hösten, 2018.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-03-12
av Frida Fält