Detaljplan för Horda 12:3 med flera

Kommunen har i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Horda 12:3 med flera (Horda Stans) i Värnamo kommun. På denna sida finns information rörande planuppdraget.

Planen syftar till att möjliggöra att pågående industriverksamhet kan expandera inom ett större område. Planförslaget innebär även att en anläggning för omhändertagande av dagvatten från Horda samhälle kan anläggas.

Planförslaget innebär att befintlig industrimark utökas till att omfatta ett större område. Den befintliga verksamheten utökas med en lagerlokal i en första etapp och får utrymme för ytterligare framtida expansion. I planarbetet utreds en dagvattendamm samt en ny infart från Parkvägen.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter besvaras och planen bearbetas innan planförslaget tas upp för beslut att antas.

Enligt Plan- och bygglagen ska detaljplanen antas i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen arbetar för att planen kan antas våren 2018.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-04-20
av Frida Fält