Förslag för Hjortsjö 7:17

Förslag till detaljplan för fastigheten Hjortsjö 7:17 m fl (Hilding Anders) i Värnamo kommun

Planförslaget syftar till att reglera byggrätt för industrimark efter befintliga förutsättningar. Vidare är syftet att möjliggöra en utökning av parkeringsplats kombinerat med omlastningsplats för lastbilar ut mot Sveavägen på sedan tidigare planlagt skyddsområde. Detaljplanearbetet syftar därmed till att pröva det skogsplanterade skyddsområdets lämplighet som industrimark för att kunna möjliggöra fastighetsbildning. 

Planens process

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande i Samhällsbyggnadsnämnden. Planförslaget har varit ute på samråd. Förslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter innan planen skickas ut på granskning. Kommunen arbetar för att planen antas under tidig vår, 2018.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson