Förslag för Helmershus 5:89 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Helmershus 5:89 med flera utanför Värnamo stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i strandnära läge med närhet till Värnamo tätort. Området planeras med huvudsaklig inriktning för småhustomter, men även för flerbostadshus och möjligheten till en förskola. För att möjliggöra en nybyggnation av bostäder nära vattnet ämnar kommunen lyfta strandskyddet på de ytor som idag är i anspråkstagna.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. 

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-05-24
av Frida Fält