Förslag för Draken 1 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Draken 1 i kvarteret Drabanten med flera (Ingelundsvägen) i Värnamo stad

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra för en förtätning med bostäder. Planen ska möjliggöra för ett bostadsområde med gröna allmänna ytor, gen gång- och cykelförbindelse till centrum, blandtrafiksgator på gåendes villkor och olika typer av byggnads- och bostadstyper, utformade och placerade på sådant sätt att vistelseytor inte störs av trafikbuller och befintlig industri.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och två gånger på granskning. Planen har blivit antagen i kommunfullmäktige. Planens antagandebeslut har blivit överklagad. Kommunen inväntar besked från domstol. 

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-06-08
av Frida Fälth

Skriv ut