Förslag för Doktorn 14 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Doktorn 14 med flera i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter. Föreslagen byggnadshöjd för punkthuset medger åtta våningar samt källare och vind. Förtätningen föreslås i den västra delen av fastigheten Doktorn 14 och kommer att påverka även angränsande kommunal mark. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra fler parkeringsplatser för hyresgästerna inom kvarteret samt översyn av angöringsförhållanden.

Detaljplanen omfattar även befintlig lamellhusgrupp inom kvarteret Doktorn 14. För dessa bostäder föreslås generellt fyra våningar samt möjlighet att inreda vindsvåning.

Planens process

Planen har tidigare varit ute på samråd och granskning. Enligt Plan- och bygglagen ska planförslaget bli antaget av kommunfullmäktige innan förslaget börjar gälla (vunnit laga kraft).

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson