Förslag för del av Rörstorp 6:3

Förslag till detaljplan för del av Rörstorp 6:3 (Expovägen-Nyponvägen) i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra för att allmän linjetrafik kan köras trafiksäkert mellan Expovägen och Nyponvägen samt att möjliggöra för att allmän motorfordonstrafik kan köra på delsträckan mot Expovägen.

Planens process

Planförslaget har varit ute för samråd. Inkomna synpunkter behandlas och planen bearbetas inför beslut om granskning.

Planen ska ut på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas hösten 2018.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-03-05
av Frida Fälth