Förslag för Dalen 1 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Dalen med flera (Mosslelunds förskola) i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra för en ny förskola med utrymme för fyra avdelningar inom fastigheten Dalen 1 och del av fastigheten Mossle 16:20 samt att förbättra trafiksituationen inom och kring planområdet.

Planområdet ger förutsättningar för uppförande av en förskola med kapacitet för cirka 70 barn med tillhörande komplementbyggnader, angöring och parkering. Planen medför också att infarten till Libanongården tryggas genom att planen säkerställer marken för allmän gatuanvändning.

Planens process

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Förslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter innan planen tas upp för antagandebeslut. Kommunen arbetar för att planen antas under hösten 2017.


Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-09-07
av Frida Fälth