Förslag för del av Alandsryd 1:6 med flera

Förslag för del av fastigheten Alandsryd 1:6 med flera (Vitarör industriområde) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra exploateringsbar industrimark i västra delen av Värnamo stad. Planen syftar även till att göra kvartersmark längs södra sidan av Lundbyvägen i Vitarörs nuvarande industriområde mer tillgänglig.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Förslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter innan planen tas upp för antagandebeslut. Kommunen verkar för att planen blir antagen hösten 2017.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-08-23
av Frida Fälth

Skriv ut