Detaljplanering

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument för enskilda och myndigheter och ger markägaren rätt att bygga i enlighet med detaljplanebestämmelser.

Detaljplanen sätter ramarna

I en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplan krävs för uppförande av nya byggnader eller större sammanhängande områden och för ändrad användning av en tidigare detaljplanelagd fastighet. En detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden och därmed blir bygglovshanteringen enklare.

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. På Boverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om detaljplanering.

Genom kommunens webbkarta kan du se gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i kommunen. Webbkartan finner du under rubriken Gällande detaljplaner.

Planansökan och planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan du begära ett planbesked av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen kan på eget initiativ inleda en planprocess, till exempel vid behov av en ny väg eller en ny förskola. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om vad planbesked innebär.

För begäran om planbesked eller upprättande av detaljplan finns särskild blankett under rubriken Blanketter.

Pågående detaljplaner och planprogram

Att upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Via webbkartan på sidan Pågående detaljplaner kan du klicka dig till ett pågående planförslag där du kan läsa om hur och när du kan påverka planförslaget samt vilka detaljplaner och planprogram i Värnamo kommun som är under arbete.

Granskad 2018-04-11
av Atena Ahmadi