Kalkning

Den främsta orsaken till försurning av mark och vatten är atmosfäriskt nedfall av svavel och kväve. Nederbörden har ett pH på ca 4,7. Dagens bränslen är renare och nedfallet av försurande svavel har minskat. För kväve märks ingen 
minskning.

Försurningen hotar mångfalden

Försurningen är ett hot mot den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Känsliga fiskarter och insekter riskerar att slås ut till följd av markförsurningen som gör att metaller får ökad rörlighet och hamnar i sjöar och vattendrag.

Kalkfattig berggrund

I stora delar av vår kommun är berggrunden kalkfattig och svårvittrad, med dålig motståndskraft mot det sura nedfallet. I de delar av kommunen där det finns basiska grönstensstråk är försurningssituationen mycket  bättre.

Innan kalkningen påbörjades i vår kommun uppmättes i många av våra sjöar pH på 5,0-5,5. I Årån var pH 4,6-5,0. Lågt pH medför att många djurarter i sjöar och vattendrag kan slås ut. Snäckor, iglar och dagsländelarver påverkas redan vid pH 6,0.

Kalkning i kommunens sjöar

Av de omkring 154 sjöar som helt eller delvis ligger i kommunen, är 46 kalkade eller kalkpåverkade inom åtgärdsområden för kalkning för att kunna hålla ett pH-värde på minst 6,0 under hela året. Ytterligare 14 sjöar påverkas indirekt av uppströms kalkningar.

Behovet av kalkning har minskat i vår kommun. Inom de åtgärdsområden som kalkas har en viss återhämtning skett och kalkspridningen har kunnat minskas. I några sjöar som tidigare kalkades har kalkningen avslutats på prov. Hindsen är en sjö som helt har kunnat avföras från kalkningsprogrammet. En annan anledning till att kalkmängderna kunnat minskats är övergången till effektivare kalkprodukter som ger en jämnare och mera långvarig effekt.

Fortfarande är kalkning av sjöar och våtmarker på flera håll nödvändig för att lindra effekterna av försurningen och hjälpa utsatta arter som flodpärlmussla, flodkräfta och öring. Eftersom det finns flera sjöar i vår kommun som nyttjas flitigt av fritidsfiskare är kalkning angeläget.

De flesta sjöarna i vår kommun kalkas med båt. Om det saknas lämpliga tillfartsvägar eller iläggsplatser måste kalkningen ske med helikopter. Våtmarker kalkas med helikopter. Kalken som sprids med helikopter är granulerad för att damma mindre och minska skadorna på känsliga lavar och mossor runt våtmarkerna.

Länsstyrelsen ansvarar föradministration, planering och utvärdering av kalkningen samt åtgärderna som görs för biologisk återställning. Kommunen är huvudman och får statsbidrag för kalkningen och levererar uppgifter till länsstyrelsen om genomförd kalkning.

Kalkningens målsättning

Målsättningen är att kalkningen ska ge ett pH-värde på minst 5,6 / 6,0 under hela året och mildra kraftiga pH-sänkningar i samband med höga flöden. När en sjö eller våtmark kalkas fungerar kalken som en buffert som motverkar pH-sänkningar så att pH hålls till nästa kalkningstillfälle. Dessutom förbättras vattenkvalitén i nedströms belägna sjöar och vattendrag. Det kan dock ta åratal innan balansen är återställd. Kalkningen gör att försurningskänsliga arter ges möjlighet att komma tillbaka men i vissa fall kan de behöva återinplanteras.

 

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson