Sjöar och vattendrag

Värnamo kommun tillhör det sydsvenska höglandet och den småländska sjöplatån. Skogar, myrar, sjöar och vattendrag utgör de dominerande landskapsmässiga särdragen i kommunen. I de lägre och flackare delarna av landskapet finns de flesta sjöarna och vattendragen.

150 vattendrag och sjöar

De största sjöarna i kommunen är Bolmen, Vidöstern, Rusken, Hindsen och Flåren. De största vattendragen utgörs av Lagan, Härrån och Storån. Lagan rinner rakt igenom Värnamo centrum och mynnar ut i Vidöstern. I Värnamo kommun finns idag omkring 150 sjöar och vattendrag av varierad storlek och betydelse.

Kommunen berörs till störst del av Lagans huvudavrinningsområde med undantag av kommunens sydöstra del som är del av avrinningsområde för Helge å.

Granskad 2018-01-30
av Helena Bengtsson