Naturvård, parker

Värnamo kommun har ett rikt utbud av värdefulla naturmiljöer, naturskogar, lövskogar, äldre odlingslandskap, ängsmarker, hagmarker, myrar, mossar och flygsandsfält. Naturmiljöer som anses bevarandevärden kan skyddas genom lagstiftning som nationalpark, riksintressen för naturvården, natura 2000, naturreservat, naturminne eller andra åtgärder.


Granskad 2018-01-30
av Helena Bengtsson